Erstatning for tabt erhvervsevne

Hvad er tab af erhvervsevne?

Hvis man har været ude for en ulykke, som betyder, at man ikke er i stand til at arbejde på samme måde, som man var i stand til før ulykken, lider man af tabt erhvervsevne. Man har altså fået forringet sine muligheder for at tjene penge, og vil være berettiget til en erstatning. Det har altså til formål at dække det økonomiske tab, som en person i fremtiden måtte have. Det er dog værd at notere sig, at man kun giver personer ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis man efter ulykken har lidt et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

Der vil altid skulle laves en individuel vurdering, da nogle personer ikke vil have problemer med at genoptage deres arbejder på trods af eventuelle helbredsmæssige mén, hvorimod andre personer ikke vil kunne genoptage deres arbejde på den samme måde, som de kunne før skaden indtraf. Det kan også afhænge af hvilket arbejde der er tale om, da det også kan have indflydelse på om den specifikke skade har indflydelse på en persons mulighed for at arbejde som før.

Udregning af erstatningsbeløbet

Det beløb, som man er berettiget til at modtage for tabt erhvervsevne udregnes ved hjælp af formlen: Erhvervsevnetabsprocenten x 10 x årslønnen. Hvis det antages at en person for fastsat, at vedkommende har lidt et erhvervsevne tab på 30 procent, og samtidig havde en årsløn på 500.000 kr. ville erstatningen lyde på:

0,30 x 10 x 500.000 = 1,5 millioner kroner.

Tab af erhvervsevne behøver ikke nødvendigvis være på grund af fysiske skader. Psykiske skader kan også føre til tabt erhvervsevne, og skal vurderes på lige fod med fysiske skader.

Den individuelle vurdering tager udgangspunkt i nogle forskellige faktorer når det skal fastsættes hvor stor en betydning, som skaden har for en persons arbejds- og indtjeningsmuligheder. Alder er en af disse faktorer. Det vil være lettere for en ung person, at blive omskolet til et andet erhverv sammenlignet med en ældre person. Uddannelse spiller også en rolle, da det medregnes hvilket uddannelsesniveau, som personen har. Det giver et billede af hvor rimeligt det er, at kræve en omskoling. Sprog er også en vigtig faktor, da det kan være svært at gennemføre en omskoling, hvis man har svært ved at snakke dansk. Der lægges også vægt på, om den skadelidte har genoptaget arbejdet helt eller delvist. Den måske vigtigste faktor er dog om man var på arbejdsmarkedet da skaden skete eller ej. Hvis man i en årrække har været uden for arbejdsmarkedet, og der i øvrigt ikke var udsigt til, at det ville ændre sig, har skaden ikke ændret noget. Da man ikke var på arbejdsmarkedet har ens erhvervsevne ingen indflydelse på indkomst, og man har derfor ikke ret til nogen erstatning for tabt erhvervsevne.

Udbetaling af erstatningen

Erstatningen for tabt erhvervsevne kan blive udbetalt på to forskellige måder. Enten som en engangserstatning eller som en løbende ydelse, hvor betalingerne vil komme over en periode. Hvilken en af de to metoder, der bliver anvendt kommer an på hvordan en persons erhvervsevne bliver vurderet til at være i procent. Hvis en persons tab af erhvervsevne bliver vurderet til mindre end 50 procent, vil erstatningen blive udbetalt som en engangserstatning. Hvis personens tab af erhvervsevne bliver fastsat til mere end 50 procent, vil erstatningen blive udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden. Man har dog mulighed for at få udbetalt et engangsbeløb i stedet for de månedlige ydelser. Man kan dog maksimalt få 50 procent udbetalt som engangsbeløb. Hvis en person, som har fået vurderet et 70 procent tab af erhvervsevne, ønsker at få udbetalt 50 procent som et engangsbeløb, er det muligt. De resterende 20 procent vil så blive udbetalt på en månedlig basis.

For at have ret til at modtage erstatning skal man også være indstillet på at samarbejde, forstået på den måde, at det forventes, at man påtager sig det arbejde, som man med rimelighed kan forlange, at en person bliver vurderet til at kunne.
Særlige kriterier for børn og unge

Hvis den skadelidte person er under 15 år gammel er fremgangsmåden meget lig den, som er blevet gennemgået tidligere i artiklen. Det er dog værd at bemærke, at eftersom mange unge ikke har job og/eller ikke tjener særlig mange penge, ville de ikke kunne gøre krav på en særlig stor erstatning, hvis man skulle udregne deres erstatning ud fra deres årsløn. Derfor har man valgt at lave en særlig regel for børn og unge under 15 år, som lyder på, at erstatningen for tab af erhvervsevne for personer under 15 år fastsættes på grundlag af graden af mén og en årsløn, der er fastsat i erstatningsansvarsloven. Årslønnen bliver reguleret på årlig basis.