Skattefri virksomhedsomdannelse

Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse bruges når man ønsker at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab.

Der er mange der tror, at man blot kan lukke sin personlige virksomhed. Oprette et ApS og så drive sin virksomhed videre i selskabsform. Det kan desværre blive en meget dyr fejltagelse.

Skat kan med loven i hånden, sidestille ophøret af den gamle personlige virksomhed med et salg. Og så kommer problemerne. Så skal virksomheden nemlig sælges til handelsværdien (altså den pris den reelt kunne sælges til). Derfor vil der i rigtig mange tilfælde opstå en pæn fortjeneste, som der naturligvis skal betales skat af. Der skal også betales skat af genvundne afskrivninger samt af goodwill.

Har man drevet virksomhed i virksomhedsskatteordningen vil eventuelle opsparede overskud også skulle beskattes idet den personlige virksomhed jo ophører.

Så det kan godt blive en rigtig dyr affære.

Derfor har man lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Ved hjælp af denne lov har man mulighed for at omdanne den personlige virksomhed til et anpartsselskab, uden at det udløser skat på omdannelsestidspunktet. Som ”betaling” for den gamle virksomhed modtager man anparterne i det nye ApS.

Det nye selskab indtræder i den personlige virksomheds tidligere skattemæssige stilling.

I forbindelse med omdannelsen, skal anskaffelsessummen på de anparter man modtager beregnes. Her tages der højde for den skat, du egentlig skulle have betalt, hvis du blot havde solgt din virksomhed på normal vis. Der er således altså tale om skattefrihed på omdannelsestidspunktet. Sælger du på et senere tidspunkt anparterne, udløser det skat. Dette kan dog undgås ved efterfølgende at ”bygge et holdingselskab ovenpå” efter reglerne som ”skattefri aktieombytning” – mere herom i en senere artikel.

Betingelser for at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse

 • Omdannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter foregående indkomstårs udløb – altså i praksis har man 6 måneder efter indkomståret er slut til at få det hele klaret. Alt skal være færdigt inden 30-06 i året efter.
 • Første dag i det nye selskabs regnskabsår skal være den 1/1, altså dagen efter det personlige selskab lukkes.
 • Omdannelsen skal omfatte samtlige virksomhedens aktiver og passiver, herunder også samtlige blandet benyttede aktiver
 • Hele den personlige virksomhed skal omdannes – man kan altså ikke kun omdanne en del af den.
 • Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ før modregning af konto for opsparet overskud, med mindre samtlige virksomheder omdannes og virksomhedsordningen anvendes for indkomståret forud for omdannelsen
 • Indskudskonto må ikke være negativ, dvs. skal indfris ved kontant indskud forud for gennemførelse af omdannelsen, eller som alternativ kan det overvejes at udtræde af virksomhedsordningen for indkomståret forud for omdannelse
 • Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab, eller alternativt et skuffeselskab
 • Vederlaget for indskud af virksomhed skal alene bestå af aktier i selskabet.

Efter etableringen/stiftelsen er der ikke ud over det nævnte særlige vilkår knyttet til selskabet. Dvs. at selskabet efter stiftelsen er stillet som ethvert andet selskab. Der er således mulighed udlodning af udbytte (uden andre begrænsninger end de selskabsretlige), salg af både selskabets aktivitet og af aktier, mulighed for omstruktureringer og generationsskifter (med og uden succession) m.v.

Hvordan gør man i praksis.

Først og fremmest bør man kontakte sin revisor allerede i året før der omdannes og indvie dem i planerne. En omdannelse kræver nemlig omhyggelig planlægning. Du skal bl.a. være opmærksom på:

 • Du får nyt CVR nr. og den gamle personlige virksomhed lukkes i forbindelse med omdannelsen. (I praksis lukkes det gamle firma med tilbagevirkende kraft fra 31-12. Man lukker først det gamle ned når det nye ApS er oppe at køre)
 • Alle kontraktforhold som den personlige virksomhed hidtil har haft, skal overføres til selskabet. I de fleste tilfælde er det uproblematisk, men du bør altid undersøge om det kan give problemer – inden omdannelsen. Dette gælder selvfølgelig også alle løbende kontraktforhold til kunder. Kunder skal aktivt acceptere, at de nu handler med dit ApS – det er altså ikke nok bare at sende dem en e-mail om det. Det kan være en god ide, at få udarbejdet nye kontrakter til erstatning af de gamle.
 • Medarbejderne er mere eller mindre de eneste interessenter, man ikke behøver spørge om lov til at lave omdannelsen. Medarbejderne har i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse både ret og pligt til at lade sig virksomhedsoverdrage til det nye driftsselskab. Men da medarbejderne reelt får en ny arbejdsgiver i forbindelse med omdannelsen, vil der skulle udstedes nye ansættelsesbeviser til de ansatte eller dog udarbejdes tillæg til de gældende.
 • Alle leverandører af varer og ydelser skal acceptere skiftet fra personlig virksomhed til ApS. Herunder også leverandører af varme, el, vand, internet telefoni, forsikringer og alle andre der leverer varer og ydelser til firmaet.
 • Virksomhedens bank skal acceptere skiftet – husk også hvis du har aftaler med PBS og aftale om at kunne modtage kreditkort at få disse ændret. Også evt. aftaler med Paypall m.v.
 • Udlejer bør du også cleare af med, inden du går i gang – for at sikre at udlejer er ok med fremadrettet at skulle leje ud til et ApS i stedet for til dig personligt.
 • Du skal også huske at du selv fremadrettet bliver lønmodtager i det nye selskab. Du kan altså ikke mere blot overføre penge til dig selv. Det må kun ske som løn (med skattetræk) eller som udbytte.

Du bør herfor gennemføre en analyse/gennemgang af alle de aftaler din virksomhed har. Det vil være en god ide at lave en tjekliste over hvem der skal kontaktes og få deres bekræftelse på, at aftaler overføres til det nye selskab. Dette skal du allerede i gang med i sidste halvår i året før der omdannes.

Fordele

 • Begrænset hæftelse for de ting det nye selskab laver.
 • Kun hæftelse med pengene i selskabet over for SKAT.
 • Lavere skat for selskab – 22% selskabsskat.
 • Fuldstændig adskillelse fra privatøkonomien.

Ulemper

 • Udgifter i.f.b.m. omdannelsen
 • Nyt CVR nr.
 • Nye aftaler jf. ovenstående.
 • Man slipper dog ikke for ansvar/hæftelse på det arbejde, der evt. tidligere er lavet i det personlige firma. Er der f.eks. fejl i et hus man har bygget til en kunde i det personlige firma hæfter man stadig personligt for det.

Holdingselskab.

Mange etablerer samtidig med omdannelsen et holdingselskab ”oven på” det nye driftsselskab. Dette kan ske ved en skattefri aktieombytning. Fordelen ved et holdingselskab er, at man der kan beskytte den opsparede egenkapital, samt at et holdingselskab efter 3 år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit. Udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet er skattefrie. Læs mere om skattefri aktieombytning i en senere artikel.

Vi har medvirket til rigtig mange skattefrie virksomhedsomdannelser. Det er vigtigt det bliver lavet ordentligt ellers kan skat tilsidesætte det.

Hvis du vil have en snak med en ekspert omkring dette, er du velkommen til at kontakte RevisionsCentrum.

Ansvarsfraskrivelse
Ovenstående artikel tilbydes udelukkende som en service og inspirationskilde til dig. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i artiklen, eller manglende opdatering heraf. Det du finder på RevisionsCentrum ApS´s hjemmeside kan ikke erstatte konkret rådgivning. Vi opfordrer dig derfor altid til at søge konkret rådgivning inden du træffer beslutninger.