Almindelige betingelser for adoption af børn

Ved adoption skal adoptanten i almindelighed være fyldt 25 år ved adoptionen, jævnfør adoptionsloven § 4. l særlige tilfælde kan der dog ske adoption til en person under denne alder, når vedkommende dog er over 18 år, hvis særlige grunde taler for det. Adoption må ikke indebære betaling for barnet. Det følger af adoptionslovens § 15, at adoption ikke kan meddeles, hvis nogen, der skal afgive samtykke til den, yder eller modtager vederlag eller nogen anden form for modydelse, herunder betaling for tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen kan i øvrigt afkræve oplysninger fra enhver, der har kendskab til forholdene, for at afklare spørgsmålet. Bestemmelsen udelukker, at en adoptant blot kan købe et adoptivbarn.

Betingelser for godkendelse af adoption til fremmedadoptioner 

Inden der kan gives bevilling til adoption af et barn under 18 år, skal der foretages en godkendelse af adoptanten, jævnfør adoptionslovens § 4 a. Godkendelse som adoptant foretages af et såkaldt samråd, jævnfør adoptionslovens § 25 a. Det følger af adoptionslovens § 25 c, at det er en betingelse for godkendelse som adoptant, at personen deltager i et adoptionsforberedende kursus, hvis vedkommende ikke tidligere har adopteret. Det kan i øvrigt bestemmes, at kursuskravet også gælder for konkrete ansøgere, der tidligere har adopteret, hvis der er behov for det. Nærmere krav om betingelser for godkendelse er fastsat ved adoptionsbekendtgørelsen kapitel 6.

Ægtepar kan godkendes som adoptanter

Blandt kravene kan nævnes nogle. Et ægtepar kan normalt kun godkendes som adoptanter, hvis de indgiver ansøgningen sammen, og de har levet sammen i mindst 2½ år ved indgivelse af ansøgningen, jævnfør bekendtgørelsens § 25. Det er endvidere en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand ikke forringer mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste, at ansøgeren råder over en passende bolig, at ansøgeren har forsvarlige økonomiske forhold, og at vedkommende ikke er straffet for forhold, der drager egnetheden i tvivl, jævnfør bekendtgørelsens § 27.

Vedkommende må ikke være for gammel; normalt ikke mere end 42 år ældre end adoptivbarnet, hvilket dog kan fraviges, hvis ansøgeren inden rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn, eller der foreligger særlige omstændigheder i øvrigt, bekendtgørelsens § 26. Det følger i øvrigt af bekendtgørelsens § 29, at godkendelsen som adoptant gælder i 4 år fra godkendelsestidspunktet. Samrådet kan dog efter omstændighederne forlænge en godkendelse med 2 år, jævnfør nærmere § 29, stk. 2. Dog kan en godkendelse længst gælde og forlænges, indtil ansøgerens alder overstiger barnets alder med mere end 47 år, jævnfør stk. 3. Er der dispenseret fra alderskravet, gælder godkendelsen i 4 år, og den kan forlænges. indtil ansøgerens alder overstiger barnets alder med mere end 47 år, jævnfør § 29, stk. 4.

Få 3 tilbud på advokat hjælp

Er du på udkig efter en stabil og proaktiv advokat nær dig? Opdatér tekstskemaet med det samme og modtag 2-3 gratis tilbud fra rutinerede advokatfirmaer. En decideret gratis og kanon nyskabende advokattilbudstjeneste med frisk prisafslag, som er gavnlig i dit regnskab. Vi har udvalgt troværdige og kompetente advokatfirmaer overalt i Danmark – også i dit nabolag.

Opret din opgave via vores helt gratis ekspertside Advokat-tilbud.dk i dag og spar nemt omkring 30%. Advokatekspert Øyvind Tagemose er rådgiver i advokatfagområdet og slår et slag for, at fagfolk skal bruge de mest anerkendte produkter. Jurist Olivia Ørebroe tilråder, at man anvender advokatassistance til behandling af alle juridiske tvister.
Det kan nogle gange være rigtig svært, selv at opspore en lokal omhyggelig advokat tæt på dig. Alle vores energiske partnere er faguddannede og har fokus på både kundedialog og absolut god advokatservice.