Er udsalg på nettet billigere end i butikkerne?

Med nettets udbredelse og med den meget omtale omkring nethandel i medierne så kan man gå komme til at tro, at nettet er det eneste rigtige sted at handle og at de billigste priser altid findes på nettet. Selvom det muligvis er korrekt i rigtig mange situationer, så er det ikke altid korrekt. Onlinebutikker har nogle klare fordele som kan gøre, at de er i stand til at have lavere priser end de fysiske butikker, men de har også nogle ting som gør at de har svært ved at være med i priskampen.

Udsalg på nettet

En af de ting som mange kvinder leder efter online er udsalg på Noa Noa tøj. Hvis ikke du kender mørket, så er det tøj til de brede masser men i en god kvalitet og derfor er prisen også over middel. Det er ikke super dyrt tøj i stil med Chanel og Prada, men det er heller ikke det helt billigere fra H&M.

Mange webbutikker har valgt at sælge Noa Noa’s tøj fordi de har mulighed for at sælge det til en pris hvor de kan hente en rimelig fortjeneste uden at skulle sælge store mængder tøj. Mange webbutikker er ejet af enkelte personer som har den ved siden af deres almindelige job og det er derfor en meget lille virksomhed der står bag. Netop den del er deres ulempe.

For selvom butikker på nettet er i stand til at sælge varerne til en lav pris fordi de ikke skal betale lokaleleje og medarbejderlønninger, så har de heller ikke økonomien (eller omsætningen) til at købe store mængder tøj og dermed opnå de attraktive rabatter som de store butikker kan.

En fysisk butikskæde kan mere

Derfor er det heller ikke altid, at en netbutik vil være i stand til at matche priserne hvis først at de større tøjkæder har set sig sure på dem. De fysiske butikker har ofte en central indkøbsafdeling hvor der sidder professionelle indkøbere som ved hvordan man får en god pris på tøjet.

En fysisk butik kan derfor sælge den samme vare billigere end en online butik, men stadig hente en avance pr. stykke tøj som er væsentlig højere end en webshop vil være i stand til. Derfor vil du også indimellem se, at de fysiske butikker har nogle super gode tilbud hvor priserne er langt under hvad du kan finde online.

Mange af de fysiske butikker er begyndt at få deres egne webbutikker og derfor kan du sagtens finde en billig Noa Noa kjole i en webshop, men ofte vil der være en fysisk butik bag som både har indkøbskraften, økonomien og evnerne til at slå de små webbutikker ud af banen.

Hvor fordelen ved nettet kommer ind

Den største fordel ved nettet (udover at du kan sidde hjemme og klare det hele) er, at du meget hurtigt kan danne dig et overblik. Du kan let kigge på priserne på en bestemt vare hos 20 forskellige webshops, mens at det ville tage en hel dag eller mere, at besøge eller kontakte 20 forskellige fysiske butikker.

Så webshops har absolut deres fordele, men du kan bare ikke altid regne med, at deres priser er de billigste.

Comments

  1. Lidt en skam, at du har en masse faktuelle fejl ved en ellers okay artikel.
    Det trækker den desværre væsentlig ned rent indholdsmæssigt…

  2. Forfatteren skriver

    Udover at din kommentar ligner spam, så hører jeg da meget gerne hvad du mener er forkert.