Har du brug for en advokat til separation?

Separation hos en advokat

Separation er ikke en endelig opløsning af ægteskabet, men er typisk kun en forløber for skilsmisse. Skilsmisse sker i de fleste tilfælde på grundlag af en forudgående separation via en advokat. Der stilles for så vidt ikke særlige betingelser for separation, idet det blot følger af § 30, stk. l, at en ægtefælle har ret til separation via en advokat. Det er ikke afgørende, hvorfor ægtefællen ønsker separation. Der vil kunne være tale om forhold fra den anden ægtefælles side, som ville berettige vedkommende til at forlange umiddelbar skilsmisse, fx utroskab, men hvor vedkommende nøjes med at kræve separation via en advokat.

På den anden side vil det kunne være sådan, at vedkommende blot ønsker at leve alene eller sammen med en anden. Anmodning om separation indgives til Statsforvaltningen, jævnfør Ægteskabsloven § 37, stk. 2. Er der enighed om en række vilkår, jævnfør herom nedenfor, kan separation gives ved statsforvaltningens bevilling. Er der ikke enighed, kan sagen af statsforvaltningen indbringes for retten efter en parts begæring, jævnfør §§ 37, stk. l, 42 og 43.

Medens der ikke stilles særlige betingelser for at opnå separation, bortset fra eventuel vilkårsforhandling hos en advokat, jævnfør herom nedenfor, er det en forudsætning for separation, at parret ophæver samlivet og opretholder en samlivsophævelse, jævnfør Ægteskabsloven § 3. Det følger af § 31, at separationen bortfalder for fremtiden, hvis parterne genoptager samlivet. Ophæves samlivet ikke i forbindelse med separationen, må det formentlig antages, at den aldrig har været i kraft. Det antages, at parterne, hvis de fortsat bor sammen ved separationen, dog må levnes en rimelig tid til at finde den nødvendige bolig til en af parterne.

Ingen faste tidsgrænser

Dette fremgår ikke direkte af loven, men det fremgår bl.a. af Statsforvaltningens folder, at det accepteres. Der findes ikke helt faste tidsgrænser for det, men det antages i praksis, at fraseparerede, der ikke kan finde et sted at bo, normalt kan blive boende sammen midlertidigt på samme bopæl i 2-3 måneder efter, separationsbevillingen er udfærdiget. Eller der er afsagt dom om separation via en advokat, uden at separationen dermed er blevet uvirksom. Det antages tillige, at parterne efter en periode forsøgsvis kan genoptage samlivet eller forsøgsvis prøve at holde ferie sammen uden, at det medfører bortfald af separationen.

Ved afgørelsen TFA 2012289/3 advokat antoges separationen at være bortfaldet ved parternes genoptagelse af samlivet i en periode. Til gengæld kunne der gives skilsmisse på grundlag af, at de efterfølgende havde levet adskilt i 2 år. Ved afgørelsen TFA 20l2.470/2 var ægtefællerne blevet separeret i l993, og de fik og opretholdt hver sin folkeregisteradresse. Ved mandens død i 2008 omfattede skiftet et fællesbo, og hustruen fik udbetalt en kapitalpension.

Under hensyn til hustruens forklaring, der støttedes af to af børnene, hvorefter hun havde været på afdødes bopæl hver weekend og på helligdage. De havde ligeledes været på ferie sammen, at de nærmest så hinanden hver dag, havde nøgler til hinandens bolig og var sammen som par ved selskabelige lejligheder, antog landsretten i modsætning til byretten, at separationen var bortfaldet. Derfor frifandtes hustruen for et krav om tilbagebetaling af kapitalpensionen.

Den gensidige arveret bortfalder

Med separationen kan ægteskabet siges i alt væsentligt at være suspenderet. Fællesskabet ophører, herunder skiftes fællesboet, den gensidige arveret bortfalder, og den såkaldte troskabspligt suspenderes også. Der vil dog fortsat være fælles forældremyndighed, jævnfør nærmere herom nedenfor. Separationen er imidlertid ikke et ophør af ægteskabet. Parterne kan blot flytte sammen igen, og dermed ophører separationen. Det er altså ikke nødvendigt at foretage registreringer hos en advokat eller lignende for at få separationen til at ophøre. Man kan udmærket meddele det til folkeregisteret.

Det kan i øvrigt være hensigtsmæssigt, hvis man har modtaget ydelser som enlig forsørger. I øvrigt virker ægteskabet som tidligere, og eventuelle ægtepagter om formueordningen træder i kraft igen. Det må dog antages, at den foretagne bodeling ved separationen vil være virksom på den måde, at det vil være ægtefællernes (nye) andele af fællesejet. Selv om den såkaldte troskabspligt også er suspenderet under separationen, eksisterer ægteskabet stadig.

Det vil være en hindring, hvis en af ægtefællerne ønsker at indgå ægteskab. Er separationen bortfaldet, kan parterne ikke uformelt sætte den i kraft igen. Hvis parterne senere ønsker skilsmisse på grundlag af en separation, men denne er bortfaldet, kræves en ny separation. Eftersom der nu er adgang til skilsmisse, når blot begge ønsker det. har det kun begrænset betydning, men kan principielt have det, hvis vilkårene eventuelt ønskes ændret af den ene.