Konflikthåndtering – viden om konflikter

Konflikter vil altid opstå sålænge, der er mennesker der indgår i forskellige former for relationer med hinanden. Behovet for at tilegne sig viden om konflikthåndtering er derfor ligeledes universelt.

Konflikttyper, årsager og konfliktforebyggelse

Der findes forskellige opdelinger og typer af konflikter alt efter hvilke bøger man læser om emnet. Vibeke Vindeløv har defineret konflikter som en uoverensstemmelse der medfører spændinger i den enkelte.

Det kan også give mening at skelne til hvordan konflikten er opstået. Skyldes det meningsforskelle, knaphed på ressourcer eller måske grundlæggende værdier. Det kan også være et konflikten er opstået på grund af de omkringliggende strukturer eksempelvis mellem leder og medarbejder.

I alle tilfælde er det vigtigt at kigge på hvilke interesser personerne der er involveret i konflikten repræsenterer. Den gode konflikthåndtering vil altid tage udgangspunktet i den enkelte, men forsøge at gøre den enkeltes behov tydelige for omverdenen. Der findes forskellige metoder hertil men en af de brugte kan være konfliktmægling, eller at søge individuel rådgivning hos en konfliktcoach.

Årsager til konflikter kan være mange, men typisk vil der være nogle af nedenstående elementer når det drejer sig om konflikter på arbejdspladsen.

  • høje krav til udførelsen af arbejdet
  • mindre kontrol over egen arbejdssituation
  • rolle usikkerhed
  • job usikkerhed

Med den rette viden kan konflikter på arbejdet og konflikter i privatlivet forebygges. Ikke alle konflikter kan undgåes, men en stor del kan med den rette viden om konflikthåndtering vendes til en konstruktiv situation hvor relationerne styrkes og der skabes udvikling i stedet for en negativ konfliktspiral.

Der er en række faktorer der kan forebygge konflikter på arbejdet nogle af disse er:

  • Stor indflydelse på eget arbejde
  • Anerkendelse fra leder og kollegaer
  • Social støtte fra ledelse og kollegaer
  • Tilfredshed med lønnen
  • Sammenhæng mellem opgaver og ressourcer

Det er vigtigt at være opmærksom på at konflikter ikke er et sygdomstegn og at konflikter altid vil opstå uanset hvor gode vi er til konflikthåndtering. I en større undersøgelse lavet af det nationale institut for arbejdsmiljø angav 16% af medarbejderne at de havde konflikter eller skænderier på arbejdspladsen en gang om måneden eller oftere.

Det gode råd til dig der gerne vil være en god kollega er at du skal huske at lytte. Når en kollega er frustreret så giv rum til at din kollega kan fortælle sin historie, stil gerne åbne spørgsmål som motiverer til at fortælle yderligere. Men pas på med at forstærke konflikten ved at “løbe med” på historien. Forsøg i stedet at synliggøre løsninger eller andre måder at opfatte situationen på. Det kan være en vanskelig proces, men udført rigtigt kan den langt hen ad vejen være med til at dæmpe konflikt niveauet på arbejdspladsen.

Såfremt du har lyst til at læse mere om konflikter og konflikthåndtering, så besøg min hjemmeside.